Podział majątku

Podział majątku wspólnego małżonków

Podział majątku wspólnego związków nieformalnych

Majątek związków nieformalnych

Zajmuję się sprawami majątkowymi niezależnie od tego, czy wywodzą się z prawa rodzinnego, czy mają inną podstawę prawną. Wiele osób żyje w związkach nieformalnych. Jest to dość powszechne. Brak sformalizowania związku czasem jest wyborem partnerów, a czasem koniecznością, gdy np. przepisy prawa nie umożliwiają im zawarcia małżeństwa. Sytuacje mogą być bardzo różne. Często w związkach nieformalnych powstają rodziny i majątki. Gdy dochodzi do rozłamu między partnerami, może ich także dotyczyć problem podziału majątku.

Majątek wspólny małżonków.
Co do zasady z chwilą zawarcia małżeństwa powstaje między małżonkami z mocy ustawy wspólność majątkowa, zwana wspólnością ustawową. Majątkiem wspólnym małżonków są przedmioty majątkowe nabyte w czasie trwania wspólności ustawowej przez jednego lub oboje małżonków i nie stanowiące majątku osobistego na podstawie stosownych przepisów. 

Kiedy małżeńska wspólność ustawowa nie powstaje w chwili zawarcia małżeństwa? Małżeńska wspólność ustawowa nie powstaje w chwili zawarcia małżeństwa:
1. gdy małżonkowie zawrą przed ślubem małżeńską umowę majątkową
2. gdy którykolwiek z małżonków jest w chwili zawarcia małżeństwa ubezwłasnowolniony
3. jeśli w stosunku do któregokolwiek z małżonków została ogłoszona upadłość przed zawarciem małżeństwa i nie zostało umorzone, ukończone lub uchylone postępowanie upadłościowe 

Podział, ustanie, udziały

Małżeńska wspólność ustawowa w czasie jej trwania ma charakter łączny (bezudziałowy). Nie można żądać podziału majątku wspólnego w czasie jej trwania. Z chwilą ustania ustawowej wspólności małżeńskiej małżonkowie mogą dokonać podziału majątku wspólnego – na drodze sądowej lub pozasądowej.

Ich udziały w majątku wspólnym są równe, co jednak może się zmienić na skutek ustalenia nierównych udziałów w majątku wspólnym. Małżonkowie mogą dokonać podziału także tej części majątku, którą wyłączyli z ustroju wspólności majątkowej w zawartej między nimi umowie ograniczającej wspólność ustawową.

Ustrój małżeńskiej wspólności ustawowej ustaje:
1. z chwilą uprawomocnienia się wyroku rozwodowego
2. z chwilą uprawomocnienia się wyroku orzekającego separację
3. w przypadku unieważnienia małżeństwa
4. w razie ustanowienia rozdzielności majątkowej w drodze umowy między małżonkami
5. w razie ustanowienia rozdzielności majątkowej przez sąd w trakcie trwania małżeństwa (rozdzielność przymusowa)
6. w przypadku powstania między małżonkami rozdzielności przymusowej;
7. w razie śmierci jednego z małżonków.  

Warunkiem ustalenia nierównych udziałów jest łączne spełnienie dwóch przesłanek:
1. istnienia ważnych powodów
2. przyczynienia się do powstania majątku wspólnego w różnym stopniu.

Za ważne powody uznaje się względy natury etycznej, które w danych okolicznościach prowadzą do oceny, że równość udziałów małżonków w majątku wspólnym byłaby sprzeczna z zasadami współżycia społecznego.

Ważnym powodem może być np. zachowanie małżonka, który w sposób naganny i uporczywy nie przyczyniał się do powstania majątku wspólnego stosownie do swoich sił i możliwości (np. na skutek uzależnienia od nałogów). Każda z przesłanek musi dotyczyć bezpośrednio małżonka.

Darowizny dokonane przez rodzinę jednego z małżonków na rzecz obojga małżonków nie są argumentami w sporze dotyczącym ustalenia nierównych udziałów. Przy ocenie „ważnych powodów” ustalenia nierównych udziałów sąd będzie poddawał ocenie całokształt postępowania małżonków w czasie trwania wspólności majątkowej. 

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur adipisicing elit, sed do eiusmod tempor incididunt ut labore et dolore magna aliqua.

Kancelaria Radcy Prawnego
Małgorzata Lenda
radca prawny
© Copyright Małgorzata Lenda. All Rights Reserved.

DANE KONTAKTOWE

+48 506 00 11 30

m.lenda@malgorzata-lenda.pl

ul. Ogrodowa 8/94, 00-896 Warszawa