Przetwarzanie danych osobowych

Zgodnie z art. 13 ust. 1-2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (dalej „RODO”) informuję:


 1. Administratorem danych osobowych jest Małgorzata Lenda prowadząca działalność gospodarczą pod firmą Kancelaria Radcy Prawnego Małgorzata Lenda, Warszawa, ul. Ogrodowa 8/94, dane kontaktowe m.lenda@malgorzata-lenda.pl, Tel. +48 506 00 11 30.

 2. Administrator przetwarza dane osobowe w następujących celach i na wskazanej poniżej podstawie prawnej:

  1. realizacja zobowiązań umownych z umów o świadczenie usług prawnych lub dostawę towarów i usług, w tym m.in. występowanie w imieniu klienta przed urzędami i sądami, udzielanie porad prawnych, podejmowanie działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy, zmierzających do jej zawarcia, w szczególności złożenie oferty, korespondencja w sprawie uzgodnienia warunków umowy (art. 6 ust.1 lit. b) RODO);

  2. wypełnienie obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze wynikającego z przepisów prawa, w szczególności przepisów regulujących zakres danych osobowych, których podanie jest niezbędne w związku z czynnościami procesowymi/proceduralnymi (np. Kodeks postępowania cywilnego, Kodeks postępowania administracyjnego), wymogów wynikających z przepisów podatkowych i o rachunkowości, w tym prowadzenie dokumentacji podatkowej (m.in. wystawianie faktur) oraz przechowywanie i archiwizacja dowodów księgowych (art. 6 ust. 1 lit c) RODO);

  3. cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów, za które Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami (zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów), zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom ( art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

  4. cele wynikające z prawnie uzasadnionych interesów, za które Administrator uznaje w szczególności: dochodzenie, ustalenie i obronę przed roszczeniami (zabezpieczenie informacji na wypadek prawnej potrzeby wykazania faktów), zapobieganie oszustwom, zapewnienie bezpieczeństwa środowiska teleinformatycznego, stosowanie systemów kontroli wewnętrznej, ustalanie konfliktów interesów i naruszeń etycznych w zakresie niezbędnym do przeciwdziałania nadużyciom ( art. 6 ust. 1 lit. f) RODO);

  5. W wypadku wyrażenia zgody na przetwarzanie danych w celu marketingu bezpośredniego i personalnego, przetwarzanie danych osobowych odbywa się na podstawie art. 6 lit. a) RODO.

 3. Odbiorcami danych osobowych są lub mogą być wszystkie podmioty, którym przekazanie danych jest niezbędne dla realizacji zobowiązań umownych lub dla wypełnienia obowiązku prawnego ciążącego na Administratorze, w tym w szczególności sądy, organy administracji, urzędy, obsługa księgowa, obsługa informatyczna, obsługa pocztowa i kurierska, ponadto współpracujący z Administratorem adwokaci, radcowie prawni, notariusze oraz inne podmioty świadczące usługi prawne i samodzielnie decydujące o celach i sposobach przetwarzania danych, współpracownicy Administratora, jak również podmioty świadczące usługi płatnicze, informatyczne i nowych technologii, audytorsko-kontrolne, niszczenia dokumentów.

 4. Administrator będzie przechowywać dane osobowe przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. b) i f) RODO do momentu wygaśnięcia roszczeń związanych z wykonaniem zobowiązań umownych, w wypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. a) RODO do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie, a w wypadku danych przetwarzanych na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO Administrator będzie je przechowywać przez czas określony w przepisach, z których wynika obowiązek prawny ciążący na Administratorze.

 5. Udostępnione dane osobowe nie będą podlegały zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani profilowaniu.

 6. W zakresie przetwarzania danych osobowych osoba, której dane dotyczą, ma prawo do:

  1. dostępu do treści swoich danych osobowych – w tym zakresie przysługuje uprawnienie do pozyskania od Administratora informacji, jakie dane, w jaki sposób i w jakim celu są przetwarzane,

  2. sprostowania danych osobowych poprzez zgłoszenie do Administratora konieczności poprawienia niepoprawnych danych lub uzupełnienia danych wynikających z błędu przy przetwarzaniu danych,

  3. żądania usunięcia danych osobowych – korzystając z tego prawa osoba, której dane dotyczą, może złożyć wniosek o usunięcie danych. W przypadku zasadności wniosku Administrator niezwłocznie usunie dane. Prawo to nie dotyczy jednak sytuacji gdy dane osobowe przetwarzane są do celów związanych z wywiązywaniem się z prawnych obowiązków Administratora lub w celu ustalenia, dochodzenia lub obrony roszczeń

  4. ograniczenia przetwarzania danych w razie kwestionowania prawidłowości przetwarzanych danych

  5. przenoszenia danych w przypadkach jeżeli dane są przetwarzane na podstawie zgody i w sposób zautomatyzowany

  6. wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych, o ile przetwarzanie to odbywa się w celach wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez Administratora lub stronę trzecią, tj. na podstawie art. 6 ust. 1 lit.f) RODO. Przyczyną takiego sprzeciwu musi być szczególna sytuacja osoby, której dane dotyczą. Po otrzymaniu sprzeciwu Administrator przestanie przetwarzać dane osobowe w celu, co do którego został wyrażony sprzeciw, chyba że Administrator wykaże istnienie ważnych prawnie uzasadnionych podstaw do przetwarzania, nadrzędnych wobec interesów, praw i wolności osoby, która zgłosiła sprzeciw, lub podstaw do ustalenia, dochodzenia lub obrony przed roszczeniami,

  7. cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych, gdy podstawą przetwarzania jest zgoda (art. 6 lit. a) RODO) - w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody wyrażonej przed jej cofnięciem

  8. wniesienia skargi do organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, w przypadku, gdy przetwarzanie danych osobowych narusza przepisy dotyczące ochrony danych osobowych.

 7. Podanie danych osobowych jest dobrowolne, jednak jest niezbędne do zawarcia i realizacji umowy z Administratorem.

Kancelaria Radcy Prawnego
Małgorzata Lenda
radca prawny
© Copyright Małgorzata Lenda. All Rights Reserved.

DANE KONTAKTOWE

+48 506 00 11 30

m.lenda@malgorzata-lenda.pl

ul. Ogrodowa 8/94, 00-896 Warszawa